Wiadomości Branżowe

Zawieszenie prac przy odwiercie Luba-1

Z przyczyn technicznych Serinus Energy zawiesiła prace nad odwiertem Luba-1 w Brunei. Po osiągnięciu głębokości 1.720 metrów dolny zestaw przewodu wiertniczego utknął w odwiercie, w konsekwencji czego Spółka zdecydowała o wstrzymaniu prac. Trwają analizy techniczne, na podstawie których zostanie podjęta decyzja dotycząca dalszych działań. Prace nad odwiertem Luba-1 rozpoczęły się w listopadzie tego roku. Jest to czwarty w Bloku L i jednocześnie drugi po Uskok Lukut-1 odwiert zaplanowany w ramach drugiej fazy programu prac poszukiwawczych w Brunei w 2013 roku. Planowana głębokość kierunkowego odwiertu wynosiła 3.450 metrów. Odwiert miał zbadać przybrzeżne piaskowce, a pierwotne cele znajdowały się na głębokości 2.802 metrów. Podczas prac, z nieznanych obecnie powodów, dolny zestaw przewodu wiertniczego utknął w trakcie wyciągania, na głębokości 1.461 metrów, pod kątem 41°. Uniemożliwiło to kontynuację prac i podjęto decyzję o odcięciu przewodu wiertniczego.Po analizie raportów z prac oraz wyników badań Spółka podejmie decyzje dotyczące dalszych działań. O Serinus

Teaser

Z przyczyn technicznych Serinus Energy zawiesiła prace nad odwiertem Luba-1 w Brunei. Po osiągnięciu głębokości 1.720 metrów dolny zestaw przewodu wiertniczego utknął w  odwiercie, w konsekwencji czego Spółka zdecydowała o wstrzymaniu prac. Trwają analizy techniczne, na podstawie których zostanie podjęta decyzja dotycząca dalszych działań.

Prace nad odwiertem Luba-1 rozpoczęły się w listopadzie tego roku. Jest to czwarty w Bloku L i  jednocześnie drugi po Uskok Lukut-1 odwiert zaplanowany w ramach drugiej fazy programu prac poszukiwawczych w  Brunei w 2013 roku. Planowana głębokość kierunkowego odwiertu wynosiła 3.450 metrów. Odwiert miał zbadać przybrzeżne piaskowce, a pierwotne cele znajdowały się na głębokości 2.802 metrów. Podczas prac, z nieznanych obecnie powodów, dolny zestaw przewodu wiertniczego utknął w trakcie wyciągania, na głębokości 1.461 metrów, pod kątem 41 °. Uniemożliwiło to kontynuację prac i  podjęto decyzję o odcięciu przewodu wiertniczego.

Po analizie raportów z prac oraz wyników badań Spółka podejmie decyzje dotyczące dalszych działań.

 

O Serinus Energy

Serinus Energy to międzynarodowa spółka wydobywająca oraz poszukująca ropy naftowej i gazu, posiadająca zdywersyfikowany portfel projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii: 13  koncesji na 3 kontynentach, m.in. na Ukrainie w Tunezji, Brunei i Rumunii. Średnia miesięczna produkcja z  aktywów na Ukrainie (gaz ziemny) i w Tunezji (ropa naftowa) wynosi ponad 5.000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boepd), zaś rezerwy 2P dla Ukrainy i  Tunezji wynoszą 20,6 milionów baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe). W ciągu 3 lat od rozpoczęcia inwestycji na Ukrainie produkcja wzrosła ponad pięciokrotnie. Serinus Energy jest notowany na dwóch parkietach: na Giełdzie Papierów Wartościowych w  Warszawie (GPW) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (TSX). Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. ” międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements)

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań Spółki lub jej spółek zależnych, jak też odnoszących się do określonych odwiertów wykonanych lub które będą wykonywane, lub do badań sejsmicznych, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z  powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w  trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i  uwarunkowań, z  natury odznaczają się one z ryzykiem i  niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Gdzie wyląduje kosmiczne miasteczko 'Planeta Energii'? Zostały tylko dwa tygodnie, aby wziąć udział w konkursie

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy