DOMOWYCH ZAPAS??W

W pogodne jesienne dni, drogi ka??dego grzybiarza prowadz? do lasu. To
tam w ciszy i spokoju oddaj? si? oni poszukiwaniom. Po ich zako??czeniu
nastaje czas trudnej decyzji: co zrobi? z odnalezionymi okazami? Nie ka??dy
bowiem jest got??w od razu wrzuci? do zupy dorodnego borowika, na kt??rego
polowa?? przez kilka godzin. Ci, kt??rzy chc? delektowa? si? smakiem grzyb??w
przez d??u??szy czas, wykorzystuj? sprawdzone sposoby ich konserwacji.
Zdecydowanie najzdrowsz? metod? jest ich suszenie.

Technika suszenia ??ywno??ci jest znana cz??owiekowi od czas??w prehistorycznych.
Jej g????wnym celem jest odparowanie wody, kt??ra przyspiesza proces gnicia.
Jest to nie tylko najzdrowszy, ale r??wnie?? naj??atwiejszy spos??b zabezpieczania
??ywno??ci przed rozwojem drobnoustroj??w, a w konsekwencji nieodwracalnym
zepsuciem

Istnieje kilka skutecznych metod suszenia grzyb??w, takich jak na przyk??ad:
nawlekanie na nitk?, rozk??adanie na kratownicy lub kamieniach na ??wie??ym
powietrzu, b?d?? korzystanie ze specjalnie zaprojektowanych urz?dze?? do suszenia
produkt??w firmy MPM. Najstarsz? z nich jest nawlekanie plastr??w na cienki sznurek,
a nast?pnie wywieszanie na s??o??cu lub umieszczanie w pobli??u ??r??d??a ciep??a,
takiego jak popularna kiedy?? tradycyjna kuchnia kaflowa. Mo??na r??wnie?? pouk??ada?
kawa??ki grzyb??w na kratce i wystawi? na dzia??anie promieni s??onecznych lub w??o??y?
do nagrzanego wcze??niej piekarnika. Minusem drugiego rozwi?zania jest niestety
fakt, i?? mo??emy ??atwo przypali? nasze le??ne zdobycze je??eli ich odpowiednio
nie przypilnujemy.

Najlepszym rozwi?zaniem z pewno??ci? jest kupienie specjalnej suszarki do ??ywno??ci
firmy MPM. Jest wyposa??ona w pi?? du??ych sit, mi?dzy kt??rymi nieustannie kr???y
gor?ce powietrze. 3-stopniowa regulacja intensywno??ci nadmuchu pozwala szybko
i skutecznie wysuszy? umieszczone wewn?trz produkty, zachowuj?c jednocze??nie
ich warto??ci od??ywcze. Przezroczysta obudowa pozwala ciekawskim obserwowa?
ca??y proces suszenia. Jej nowoczesny i designerski wygl?d sprawia, ??e pasuje
do ka??dego, nawet bardzo wyszukanego wystroju wn?trza.

Decyduj?c si? na konserwacje grzyb??w tym sposobem, trzeba pami?ta? o kilku
zasadach, dzi?ki kt??rym nie strac? ani smaku, ani aromatu. Pierwszym krokiem

zmierzaj?cym do osi?gni?cia tego efektu jest dok??adne oczyszczenie grzyb??w
z le??nych pozosta??o??ci ?? piasku, li??ci oraz igliwia. Nast?pnie nale??y dok??adnie
usun?? robaczywe, b?d?? zgni??e cz???ci, co da nam pewno???, ??e w wigilijnej
zupie nie znajdziemy niechcianych dodatk??w. Tak przygotowane grzyby nale??y
pokroi? w plastry o grubo??ci oko??o 0,5-1 centymetra. Mycie ich przed suszeniem
nie jest wskazane ?? proces b?dzie trwa?? d??u??ej, susz natomiast mocno ??ciemnieje.

Nale??y pami?ta?, ??e urz?dzenie MSG-02 umo??liwia r??wnie?? suszenie innych
produkt??w spo??ywczych, takich jak owoce, warzywa, mi?so, ryby oraz zio??a.
S? zdrow?, ekologiczn? alternatyw? dla sztucznie ulepszanej ??ywno??ci, kt??ra
niemal ca??kowicie zdominowa??a sklepowe p????ki. Je??li zapewnimy naszemu suszowi
odpowiednie warunki przechowywania, b?dziemy mogli cieszy? si? nim przez ca??y
rok.

##

Suszarka do grzyb??w MSG-02

Opis:
– szybko i skutecznie suszy: grzyby, owoce, warzywa, kwiaty i zio??a
– ??rednica sita ?? 33cm
– 3-stopniowa regulacja nadmuchu gor?cego powietrza
– 5 prze??roczystych sit z mo??liwo??ci? regulacji wysoko??ci
Parametry techniczne:
– 230V 50Hz
– moc: 400W
##

Informacje na temat firmy MPM Produkt
MPM Produkt (obecnie MPM) powsta??a w 1989 roku. Jest dynamicznie rozwijaj?c? si? polsk? firm?
oferuj?c? klientom wysokiej jako??ci produkty AGD charakteryzuj?ce si? ciekawym wzornictwem
oraz dobr? cen?. W pocz?tkowym okresie asortyment ogranicza?? si? do produkowanego we
wsp????pracy z angielsk? firm? Stix czajnika bezprzewodowego Samba oraz innych modeli czajnik??w.
Zainteresowanie rynku wp??yn???o na stopniowe powi?kszenie si? oferty o kolejne urz?dzenia, takie
jak roboty kuchenne czy termowentylatory. Obecnie w asortymencie firmy MPM Produkt znajduje
si? niemal 250 zmechanizowanych produkt??w do kompleksowego wyposa??enia kuchni oraz
innych pomieszcze?? domowych. Producent oferuje m.in. urz?dzenia do gotowania i przyrz?dzania
posi??k??w, urz?dzenia do piel?gnacji w??os??w i cia??a, wentylatory i klimatyzatory, odkurzacze oraz
urz?dzenia du??ego AGD. Produkty te sprzedawane s? na terenie ca??ego kraju w wi?kszo??ci sklep??w
i market??w ze sprz?tem AGD. Firma ca??y czas poszerza obszar swojej dzia??alno??ci, zdobywaj?c rynki
eksportowe. Obecnie wsp????pracuje z sieciami sprzeda??y na terenie S??owacji, Ukrainy, Litwy, ?otwy,
Estonii, W?gier, Rumunii, Serbii i Bia??orusi.

Authors
Tags ,

Related posts

Top